Przedmiotem projektu jest wykorzystanie i wdrożenie do bieżącej działalności firmy posiadanych wyników prac B+R, będących efektem prac prowadzonych zarówno samodzielnie przez Wnioskodawcę, jak i częściowo zleconych przez niego na zewnątrz. Wdrożenie wyników B+R będzie miało na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów ochrony przeciwpożarowej, takich jak: działko wodno-pianowe, zwijadło wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia oraz prądownica wysokociśnieniowa. Realizacja projektu ma zatem na celu dywersyfikację działalności firmy i wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych wyrobów.

O innowacyjności produktów świadczy szereg, opracowanych przez Wnioskodawcę w wyniku przeprowadzonych prac B+R, rozwiązań funkcjonalno –
konstrukcyjnych, które zostały zgłoszone do objęcia prawem ochronnym na wzór użytkowy.

Zakres inwestycji obejmie realizację zadania polegającego na nabyciu parku maszynowego niezbędnego do uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów ochrony przeciwpożarowej.

Całkowita wartość projektu: 7 731 764,01 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 285 987,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3 080 133,63 PLN.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.