DZIAŁKO WODNO-PIANOWE DWP 8/16/24/32 NSK (Nieskładane)

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Działko wodno-pianowe DWP- 8/16/24/32 przeznaczone jest do zwalczania pożarów grup AB zgodnie z PN-75/M-51001 i służy do podawania do miejsca pożaru strumieni wodnych zwartych, rozproszonych oraz pianowych.

 

OPIS KONSTRUKCJI
Podstawowym elementem działka jest specjalnie ukształtowana rura przepływowa zaopatrzona z jednej strony w element obrotowy, z drugiej strony rura zakończona jest specjalną głowicą uniwersalną zapewniającą regulację wydajności i rodzaju strumienia wody. Rura wykonana jest ze stali nierdzewnej. Elementy obrotowe oraz głowica wykonane są ze stali nierdzewnej. Działko wyposażone jest w manometr wskazujący wartość ciśnienia wody. Specjalny uchwyt umożliwia skierowanie działka w odpowiednim kierunku.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Działko wyposażone jest w specjalną głowicę zapewniającą płynną regulację wydajności podawanej wody w zakresie od 800 do 3200 l/min oraz stopień rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°. Działko posiada możliwość obrotu o 360° w płaszczyźnie poziomej i od -30° do +90° w płaszczyźnie pionowej, co umożliwia podanie następujących strumieni wody: zwartego i rozproszonego oraz zwartego strumienia piany. W celu uzyskania strumienia piany należy nasadzić na głowicę rurę pianową, która stanowi wyposażenie działka. Działko posiada złącza obrotowe, umożliwiające manewrowanie głowicą w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, za pomocą kierownicy. Trwałe zablokowanie działka w każdej pozycji poziomej i pionowej zapewniają blokady obrotu.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Specjalna przegubowa konstrukcja umożliwia składanie działka. Po złożeniu najwyższy punkt działka znajduje się jedynie 320mm powyżej poziomu montażu.

PŁYNNA REGULACJA STRUMIENIA

Zastosowana nowatorska głowica umożliwia płynną regulację wydajności podawanej wody w zakresie od 800 do 3200 l/min oraz stopień rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°.

RURA PIANOWA

W celu uzyskania strumienia piany należy nasadzić na głowicę rurę pianową, która stanowi wyposażenie działka.

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne (Mpa) 0.8
Wydajność wody ( L/min) 800:3200
Wydajność piany ( L/min) 800:3200

 

nastawa 8 (800L)
Zasięg rzutu (m) wody piany
strumień zwarty 50.4 38.4
strumień rozproszony 45.2  
nastawa 16 (1600L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 58.2 47.2
strumień rozproszony 51.4
nastawa 24 (2400L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 60.2 49.4
strumień rozproszony 54.6
nastawa 32 (3200L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 80.3 51.6
strumień rozproszony 60.2
Wymiary ( mm)
Długość 690
Długość z kierownicą 880
Wysokość 320
Waga ( kg)
25.5

WYPOSAŻENIE

 

1. głowica uniwersalna

2. kierownica

3. pierścień – pokrętło regulacji wydajności

4. pierścień – pokrętło zwartości strumienia

5. blokada obrotu działka w płaszczyźnie pionowej

6. blokada obrotu działka w płaszczyźnie poziomej

7. korpus działka

8. rura do piany

9. złącze z blokadą do ustawienia działka w pozycji pionowej

10. tabliczka znamionowa zawierająca:
a) nazwę producenta
b) adres producenta
c) rok produkcji
d) numer seryjny

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., nr 85 poz. 553)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1001)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w punktach od 1 do 3 wyrób, którego dotyczy deklaracja zgodności nie wymaga wydania aprobaty technicznej oraz nie wymaga uzyskania certyfikatu CNBOP Państwowego Instytutu Badawczego.

Wyrób wyprodukowany w UE, zgodny z obowiązującym przepisami prawa i dopuszczony jest do stosowania w pojazdach ratowniczo – gaśniczych oraz pozostałym sprzęcie ochrony przeciwpożarowej.