DZIAŁKO WODNO-PIANOWE DWP 8/16/24/32 SK (Składane)

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
Działko wodno-pianowe DWP- 8/16/24/32 przeznaczone jest do zwalczania pożarów grup AB zgodnie z PN-75/M-51001 i służy do podawania do miejsca pożaru strumieni wodnych zwartych, rozproszonych oraz pianowych.

 

OPIS KONSTRUKCJI
Podstawowym elementem działka jest specjalnie ukształtowana rura przepływowa zaopatrzona z jednej strony w element obrotowy, z drugiej strony rura zakończona jest specjalną głowicą uniwersalną zapewniającą regulację wydajności i rodzaju strumienia wody. Rura wykonana jest ze stali nierdzewnej. Elementy obrotowe oraz głowica wykonane są ze stali nierdzewnej. Działko wyposażone jest w manometr wskazujący wartość ciśnienia wody. Specjalny uchwyt umożliwia skierowanie działka w odpowiednim kierunku.

 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Działko wyposażone jest w specjalną głowicę zapewniającą płynną regulację wydajności podawanej wody w zakresie od 800 do 3200 l/min oraz stopień rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°. Działko posiada możliwość obrotu o 360° w płaszczyźnie poziomej i od -30° do +90° w płaszczyźnie pionowej. , co umożliwia podanie następujących strumieni wody: zwartego i rozproszonego oraz zwartego strumienia piany. W celu uzyskania strumienia piany należy nasadzić na głowicę rurę pianową, która stanowi wyposażenie działka. Działko posiada złącza obrotowe, umożliwiające manewrowanie głowicą w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, za pomocą kierownicy. Trwałe zablokowanie działka w każdej pozycji poziomej i pionowej zapewniają blokady obrotu.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Specjalna przegubowa konstrukcja umożliwia składanie działka. Po złożeniu najwyższy punkt działka znajduje się jedynie 308mm powyżej poziomu montażu.

PRZEGUBY Z BLOKADĄ

Zastosowane przeguby z blokadą ustawia się łatwo i szybko. Umożliwiają dobór optymalnej pozycji działka.

PŁYNNA REGULACJA STRUMIENIA

Zastosowana nowatorska głowica umożliwia płynną regulację wydajności podawanej wody w zakresie od 800 do 3200 l/min oraz stopień rozproszenia strumienia wodnego w zakresie od 0° do 30°.

RURA PIANOWA

W celu uzyskania strumienia piany należy nasadzić na głowicę rurę pianową, która stanowi wyposażenie działka.

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciśnienie nominalne (Mpa) 0.8
Wydajność wody ( L/min) 800:3200
Wydajność piany ( L/min) 800:3200

 

nastawa 8 (800L)
Zasięg rzutu (m) wody piany
strumień zwarty 50.4 38.4
strumień rozproszony 45.2  
nastawa 16 (1600L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 58.2 47.2
strumień rozproszony 51.4
nastawa 24 (2400L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 60.2 49.4
strumień rozproszony 54.6
nastawa 32 (3200L)
Zasięg rzutu ( m) wody piany
strumień zwarty 80.3 51.6
strumień rozproszony 60.2
Wymiary ( mm)
złożone rozłożone
Długość 746 770
Szerokość 520 770
Wysokość 308 783
Waga ( kg)
29

WYPOSAŻENIE

 

1. głowica uniwersalna

2. kierownica

3. pierścień – pokrętło regulacji wydajności

4. pierścień – pokrętło zwartości strumienia

5. blokada obrotu działka w płaszczyźnie pionowej

6. blokada obrotu działka w płaszczyźnie poziomej

7. korpus działka

8. rura do piany

9. złącze z blokadą do ustawienia działka w pozycji pionowej

10. tabliczka znamionowa zawierająca:
a) nazwę producenta
b) adres producenta
c) rok produkcji
d) numer seryjny

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., nr 85 poz. 553)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1001)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w punktach od 1 do 3 wyrób, którego dotyczy deklaracja zgodności nie wymaga wydania aprobaty technicznej oraz nie wymaga uzyskania certyfikatu CNBOP Państwowego Instytutu Badawczego.

Wyrób wyprodukowany w UE, zgodny z obowiązującym przepisami prawa i dopuszczony jest do stosowania w pojazdach ratowniczo – gaśniczych oraz pozostałym sprzęcie ochrony przeciwpożarowej.